Vedtægter

 1. Foreningens navn er Turup Forsamlingshus med hjemsted i Turup, Assens Kommune.
 2. Foreningen formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt-kulturelt arbejde.
 3. Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner hjemhørende på egnen.
 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:  
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse (2-årig periode)
  • Valg af suppleanter (1-årig periode)
  • Valg af bilagskontrollanter (1-årig periode).
  • Eventuelt

  Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel på hjemmeside, Facebook og eventuelt udsendt til medlemmer via mail.

  Forslag som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun 1 stemme.
  Valgbar er personer der har betalt medlemskab.

  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer herfor.

 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 4 af bestyrelsen ønsker det, eller 60% af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.

6. Turup forsamlingshus ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed.

Hvert år afgår efter tur medlemmer, første gang den 31. marts 1983. 2-3 personer, anden gang 3-4 personer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes hvis mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af formanden ( eller i hans forfald, næstformanden) og sekretæren.

7. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål.
Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften nødvendige personale, samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med sekretæren.

Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kræver dog samtykke af generalforsamlingen.
Der kan meddeles prokura.

8. Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnes befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter.

Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendige til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn, eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Rengskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af 2 bilagskontrollanter.

10. Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige kulturelle formål inden for den kommune, Turup sogn hører under.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling i Turup Forsamlingshus den 22. marts 2023.